کامنـــتــ 1(قلــبیــ)
_____8888888888____________________
____888888888888888_________________
__888888822222228888________________
_88888822222222288888_______________
888888222222222228888822228888______
888882222222222222288222222222888___
8888822222222222222222222222222288__
_8888822222222222222222222222222_88_
__88888222222222222222222222222__888
___888822222222222222222222222___888
____8888222222222222222222222____888
_____8888222222222222222222_____888_
______8882222222222222222_____8888__
_______888822222222222______888888__
________8888882222______88888888____
_________888888_____888888888_______
__________88888888888888____________
___________8888888888_______________
____________8888888_________________
_____________88888__________________
______________888___________________
_______________8____________________
Continue -
90/10/14 - - مـَهـღـسـآیـے
کــامـنـتــ 2(آپـــ بــودنـــ )

 
 
 
. . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶
. . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶
. . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶
. . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶
. . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶
.¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶
.¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
.¶¶¶¶¶¶¶. . . .¶¶. ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. ¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
. .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
. . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
. . . .¶¶¶¶¶¶¶. . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶
. . . . . . . .¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . . ¶¶. . ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . .¶¶. . .´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . ¶¶. . . ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@

Continue -
90/10/14 - - مـَهـღـسـآیـے
کــامــنتــ 3( شـکـــلـــکـــیـــ )
```````````````````````````````00
`````````````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶
````````````````````````````¶¶111111¶¶```01¶¶¶¶¶¶
````````0``````````````````¶¶11111111¶¶¶¶¶¶10```¶¶
``````¶¶¶¶¶¶¶10```````````¶¶1111111111¶¶````````0¶
`````¶¶````01¶¶¶¶0`11¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11```````¶0
````1¶`````````0¶¶¶¶¶100`1¶11111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶0
````¶¶```````````````````0¶1111111¶11111111¶¶111111¶¶
````¶1````````````````````¶¶111111¶111111111¶¶11111¶¶
````¶¶````````````````````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶1111111¶¶
````0¶¶0`````````````````````01100`0¶¶¶¶¶1¶¶111111¶¶
````¶¶0``````````````````````````````011¶¶1111111¶¶
```¶¶0```````````````````````````````````¶¶¶111¶¶¶¶
``0¶1`````````````````````````````````````0¶¶¶¶100¶¶
``¶¶``````````````````````````````````````````````1¶1
``¶1```````````````````````````````````````````````¶¶
`0¶0```````````````````````````````````````````````0¶0
``¶0````````````````````````````````````````````````¶¶0
``¶1`````````010````````````````````````````````0¶¶¶¶¶1
¶¶¶¶1¶¶0````0¶¶¶0`````````````````````1¶¶0``````````¶¶
``0¶0````````¶¶¶0`````````````````````¶¶¶¶``````````¶1
```¶¶`````````0``````````011110```````1¶¶````````01¶¶11
`1¶¶¶¶¶``````````````````¶0``0¶````````````````````¶¶
1¶¶¶1¶¶``0``00```````````011110`````````111110`000¶¶¶¶¶
¶1011¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````````````````````¶¶10001¶¶1¶¶¶¶¶¶¶
101¶¶10¶¶```````¶¶¶¶¶¶¶10````````11¶¶¶¶````````¶¶101101
01¶111¶¶`````````¶11111¶¶¶¶0``1¶¶¶¶¶¶¶0`````````¶000010
110011¶0``````0`1¶11111111¶¶¶¶¶1111111¶100``````¶10¶101
1101¶0¶¶````0¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶¶0``0¶¶101111
¶¶01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶01¶¶1
000001¶111111111111111111111111111111111111111111¶101¶0
¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶110
¶¶¶¶11¶11111111111111111111111111111111111111111¶¶01¶¶¶
000¶10¶¶1111111111111111111111111111111111111111¶10001¶
¶¶1¶¶10¶¶11111111111111111111111111111111111111¶¶0100¶¶
1100¶¶¶1¶¶111111111111111111111111111111111111¶10000¶¶¶
````¶¶111¶¶¶11111111111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶00
````¶¶00001¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶111¶11¶0
````0¶¶00¶¶¶11¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶00001¶1
`````0¶¶¶¶`````1¶¶¶1111111111111111111¶¶¶0``1¶¶1¶¶0
```````¶¶````````1¶¶¶111111111111111¶¶¶0``````¶¶
```````1¶``````````0¶¶¶11111111111¶¶¶0````````0¶
````````¶1````````````1¶¶111111¶¶¶1```````````0¶
````````0¶¶10````````````1¶11¶¶0`````````````0¶1

``````````01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


$$$$$____________$$$#$#$#$#____________######_
_$$$$$$$________$$$$$$$$########________#######_
__$$$$$$$_____$$$$$$$$$__#########_____#######__
__$$$$$$$____$$$$$$$$______########____#######__
__$$$$$$$__$$$$$$$$$________#########__#######__
____$$$$$_$$$$$$______(¨ `v´¨ )____######_#####____
_____$$$$$$$$__________`-.¸.-`________########___- __
______$$$$$$$$$$$$$__________#############______
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______#################____
____$$$$$$$$$$$$___$$$____###___############____
___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__#####__#############___
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####################___
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__###################____
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____#################_____
________$$$$$$$$$$____________##########________
______$$$$$$$$$$$$$__________#############______
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______################

 

 

Continue -
90/10/14 - - مـَهـღـسـآیـے
Friends
پارت تولز
دنیای قالب
کــُــد هــآے مَــهــســآیـے
شکلک های نـَآدے
کـــد هـا و شکلـــکـــ هایــــ مهســــا
مهـــساوعــلـی
قالب و شکلکِ لیـلا و دیـاکو
قالب های آقــ♥ــا و خانــ♥ــوم عاشق
ܓ✿ ★امیرمحمدܓ✿ ★
شیــنــارا
خانوم کوچــ ــــــــــ ♥لو ♥♥♥♥
★قـآلــبـ هاے عـآشقـونـهـ ے رِهــآ★
•¤**¤•آیکــن و شکلکــ رنگیــن کمان•¤**¤•
نادی و زهرا
اندروید جاوا
ساخت لوگوی رایگان
دخــــــترانه
❤ღ شکلک های ساناز❤ღ
Ҳشِکـ ـلـَکـ هاے دُخے جونےҲ
شکلک و اسمایلی توت فرنگی
قالب و لوگو توت فرنگی
♀ مآژیکــ صورتیــ ـے ♥
قالب و شکلکهاے لیدے ریــحــآنــآ
ღ✿☂شکلکهای یه دخمله☂ღ✿(✿ ♥‿♥)
ღღشــــــکلک هایـــ ناناســــــیღღ
قآلب هآے ♥سفآرشے ♥ میس♥ تم
mehhi smiley
♥دنیایـ اسمایلیـ♥
Host Cods
☠گآلــریــ فائــزهــ☠
لوگو هایــ لیــدی وای
شکلکــ و قالبــ شیمـا
لگو ها و شکـلکـای دخـمل مو فـرفـــ♥ــری
قآلبــ هآے یـئـوجیـــטּ
شکلک های الی ناز
شکلک های برفی
شکلک های ویزلی ها
☮✪شکلکـــ و قالبــــ کتـــ♀ـــی✪☮
❤ (◡‿◡✿) ✲وبلاگ عروسک✲ (◡‿◡✿) ❤
شکلک های مهرسا جون
عکس های کارتونی زیبا
♥قالب های یه دختره(رایگان)♥
☮Tℏℯ₥ℯs ⊝ℱ YÅℨ0☮
شــــــــــــــــــــــکلک
قآلِب هآی عآشـِقآنِه ی شِکَرُ و نَمَک
شکــــــلک های میـــس اِســــ
lovely rain
ღشِـــکلـَــک هــاے بــــ♥ــــآنــــــوღ
✖آیــکُــنــ هــآیـــ لِــیدیـــ اِفـــ✖
شـکلـ ـکایــــ ـ ریمــ ـ ـا
ஐ♚شـــیــکــلــکــایــ چــیـــســـتــا♚ஐ
"قالب و شکلک" کــیـآنــآ و کــیـمــیـا
❤ لیدے لُونے❤
(✿◠‿◠)قالبــــ❤ــــــدونی،لوگــو،آیکـُـن
قالب و لوگوی سحر و یاسی
قالب و لوگوی یگــــانه و پگـــاه
♥| قـالـب هــاے مـَـریــم |♥
شکلک های شقایق جوووووووووووووون
♂♥♀قالب هآی لیدیٍ پریسا♂♥♀
♂♥قــالـب و لـوگـو ی یـه پســر♂♥
♥ لوگوهـــایــ مـیس بادکــنکی♥
all_stars
قـ ـالـ ــب هـ ـای گـ ـوریل انـ ـگـ ـوری
سرزمین دیدنی ها
قالبـــ های ریــمـــآ جون
قالبـــ های غــزل
بنر ها و شکلکــ های میسیــــzــaــnــyـa
㋡آیکن های مــــستر پاستیلی㋡
قالبــ هـ ـای سمــ ــاو کیانــ‌ـ ــا
قالبــ ویـ کـــ ـتَـ ـ ــوریــ ـ ا
ܓܓNicol piC galleryܓܓ
㋡شکلک های اوین㋡
♕...قالــِب هاے بار بـــــے...♕
★شکلک های نازلی★
..::♥شـ ـكلـك هاے پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلکـ ـه♥::..
☆قـآلــبـ هاے عـآشقـونـهـ عـَـسـَـل جون☆
elizabet-m
Miss12
♣ قالب و لوگوهای کـــامـــو ♣
قالب های هستی
✘قالبــــــ هاـے آטּآسـتـآزیـــــــآ ✘
قالِـبــ هـآے لیـدے اِسمـ:)ـایـل
شكلك نيكا *●♥●* آرمون
قالبـ ها &شکلکـ های miss_fr
اِستآیلـ ـ هآیـ ـ کـ ـ ـو کـ ـ ـو
قــالـِـبــ ـهـاے مُـصـطََـفـے
قـآلـب ـهـآے مـَلـوس
๑㋡شـِکلَکــ هایِ میـــس فِــر فِــرے๑㋡๑
قالبـ هـا و شڪلڪ هـآے مـونــ♥ــا
♥♥قالب های مهدیس و حمید♥♥
قـــــآلب هـــاے فـــــآطـــمـــﮧ
♕..شڪلَڪ هــ ـاے باربـــے..♕
✖قالبـــ و شکــــــلک های میس اِســـــ✖
آیـکوُטּ وشڪلڪ هآے دو پرنسِسِ صولتے
♪شڪلـ ـڪ هآے آنــ ـے♪
قالبــــــــ و لوگوهـاے کےم مهــــــــسا
قالب های لیدی اینا
$_ladY
♥♥دنياي شكلك♥♥
ღ❁ قالبــ و لـوگــو میـــــسـ صبــاღ❁
شكلكـ هايـ الناز جونـ
قالب و لوگو میس ورونیکا
҉شکلک هآوجـزوه هآے فروشـے دخمـ♥ـلے҉
✿ قآلب هآے میس هآنے ✿
مــــــ00ـیـــــس جـــیـــــ--/ـگـری
ツ قالب های سپیده ツ
♥خاطره هاي يه دختر صورتي♥
| آیکوטּ هاﮯ مـ ـعـ ـراج ـتـ-ـکـ |
لینکستان وب های شکلک
قالب های یشیم
✖ اےڪטּ ـهـاے لـیـدے تےטּا ✖
Other

کــدموس مهســـآیے

مهســـایی

شــکــلــکــــ هــای مــهــســایــی
”شکلکـــ
”شکلکـــ
کــُــد هــآے مَــهــســآیـے

هدایــت بـه بــآلآ

هدایــت بـه بــآلآ